MOOC-rapport lansert

Regjeringen satte i juni ned et utvalg som skulle kartlegge hvilke konsekvenser framveksten av MOOCs (Massive Open Online Courses) har for norsk høyere utdanning. Nylig la det nasjonale MOOC-utvalget fram sin rapport med anbefalinger  om hvordan norske myndigheter og institusjoner skal forholde seg til denne utviklingen.

Økt bruk av IKT
Vi håper at rapporten kan bidra til økt kunnskap om MOOC og stimulere til økt bruk av IKT i høyere utdanning, sier leder i MOOC-utvalget, Berit Kjeldstad.

– Utviklingen går raskt, og det er nødvendig at vi begynner å tenke grundig over hva dette kan bety for norsk høyere utdanning, uttalte daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen da utvalget ble etablert i juni i år.

Utvalget stiller seg positive til MOOC og liknende tilbud levert over internett og er opptatt av at Norge bør utnytte potensialet som ligger i denne raskt voksende utdanningsformen. De legger særlig vekt på at MOOCs bør være et naturlig supplement til høyere utdanning i Norge. Kjeldstad er også invitert til BIBSYS-konferansen i Trondheim 11.-12.mars 2014. Her vil hun holde innlegg som key note speaker og fortelle mer om arbeidet til utvalget, og hvilke strategier de anbefaler for sektoren framover.

BIBSYS og MOOC
BIBSYS har denne høsten levert den tekniske løsningnen for det første norske MOOC-kurset, Arne Krokans «Teknologiutvikling og samfunnsendring» i regi av NTNU. BIBSYS-direktør Frode Arntsen har vært en av de eksterne bidragsyterne som har gitt innspill til utvalgets arbeid.

Internasjonalt ser vi at mange forskningsbibliotek tar en aktiv rolle i forhold til utvikling av MOOCs, bibliotekene ved norske universitet- og høgskoler kan også ta en mer aktiv rolle i tilrettelegging for- og gjennomføring av nettbaserte studier og kurs, forteller Arntsen.

Globale muligheter
I 2014 vil flere MOOC-kurs etableres og tilbys ved universiteter i Norge. NTNU-professor Arne Krokan, og initiativtaker til det første norske MOOC-kurset, er opptatt av de globale mulighetene som ligger i MOOCs.

MOOCer er en ny måte å eksportere utdanningstilbud til mennesker som ikke har det samme tilbudet som oss, sier Krokan, og sikter til at MOOCer er en helt ny måte å tilegne seg kunnskap på – i skyen.

En mer detaljert rapport med konkrete anbefalinger fra MOOC-utvalget vil foreligge som en NOU-rapport sommeren 2014.