Forskningsrådet – åpen tilgang til forskningslitteratur

RuneSchjølberg
Rune Schjølberg

Rune Rambæk Schjølberg er seniorrådgiver i Norges forskningsråd.

Forskningsrådet står for nesten 30 % av all offentlig finansiert forskning i Norge og kan gjennom sine bevilgninger legge forskningspolitiske føringer, blant annet for åpen tilgang til forskningsresultater. Forskningsrådet har siden 2009 stilt krav om at vitenskapelige artikler som bygger på forskning helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet skal egenarkiveres.

Forskningsrådet som pådriver for åpen tilgang til forskningslitteratur
I siste forskningsmelding, Lange linjer (2013), har Forskningsrådet fått et tydelig mandat om også å bidra til finansiering av vitenskapelige tidsskrift med åpen tilgang. Forskningsrådet vil i dette innlegget presentere sine retningslinjer for åpen tilgang til publisering og diskutere behov og muligheter for samarbeid med andre aktører i forskningssystemet.